Prof. Dr. Yusuf Tatar'ın Akademik Çalışma ve Yayınları

(türe ve tür içinde tarihe göre sıralanmıştır)

 

 

TÜR KODLARI.  

b: bildiri, bö: bildiri özl., böd: bitirme ödevi, dn: ders notu,  dç: doçentlik tezi, dg: diğer, dr: doktora tezi, *gm: gazete makalesi, k: kitap, kç: çeviri kitap, m: makale, pr: prof. tezi, r: araştıma raporu,.

 

S.N.

Y ı l

Ç  a  l  ı  ş  m  a   (tür kümelerine ve küme içinde tarih sırasına göre)

tür

 

1-TEZLER

1

1964

Tatar,Y., Geologische Untersuchungen im Gebiete des nordwestlichen Hanges vom Silsersee (Kt.Graubünden). Semesterarbeit, Univ. Zürich, 51 S., (unveröffentlicht). Bitirme ödevi.

böd

2

1968b

Tatar,Y., Geologie und Petrographie des (chromitführenden) Marmaris-Gebietes, SW-Türkei. Dissertation, Univ. Zürich 1966.  MTA Publ.  No: 137, Ankara, 99 s. Doktora tezi.

dr

3

1971c

Tatar,Y., Ofiyolitli Çamlıbel dolaylarında jeolojik ve petrografik  araştırmalar. Doç. tezi, ITÜ Maden Fakültesi, Istanbul, 162 s. (basılmamış). Doçentlik tezi.

4

1978b

Tatar,Y., Kuzey Anadolu Fay Zonunun Erzincan-Refahiye arasındaki bölümü üzerinde tektonik incelemeler. H.Ü. Yerbilm.  1-2, 201-236, Ankara.Bildiri: Türkiye  32. Jeol. Kurultayı, Şubat 1978, Ankara.  Profesörlük tezi.

m/b

 

2-BİLDİRİLER

1

1967c

Tatar,Y., Kromitli Marmaris bölgesinin jeolojisi ve petrografisi.MTA Bilimsel Konf. Dizisi (Ocak 1967), Ankara.

b

2

1975a

Tatar,Y., Geology of the Turkish ophiolites. Carleton  Univ., Geology Department, Sept. 1975, Ottawa, Canada.

b

3

1988e

Tatar,Y., Jeolojik uzaktan algılama ve bu alandaki yeni gelişmeler. C.Ü. Jeoloji Müh. Bölümü,Sivas.

b

4

1990c

Tatar,Y., Jeolojik anıtlar. F.Ü. Müh. Fak. Konferansları, 17.04.1990,Elazığ.

b

5

1997a

Genel çevre sorunları. Çevre sorunları ve çözüm arayışları paneli, AİBÜ Teknik Eğt. Fakültesi ve DÜZDER, 10.06.1997, Düzce.

b

6

1999

Üniversitelerimizde bölümlerin yeri  ve  bölüm yönetimlerinin geliştirilmesi. Konferans, Cumhuriyet Üniv., Jeoloji Müh. Bölümü, Sivas.

b

7

2005a

Tatar, Y., Depremsellik ve yapılaşmaya uygunluk kriterleri (Düzce örneği). Eskişehir fay zonu ve yakın civarının aktif tektoniği. Çalıştay bildirileri, Osmangazi Üniv, Eskişehir.

b

8

2007a

Jeolojik  uzaktan algılama konusundaki gelişmeler. F.U. Müh. Fak., 2007.05.08, Elazığ.

b

9

2007b

Deprem ve depremden korunma. F.U. Müh. Fak., 2007.05.09, Elazığ.

b

10

2007c

İl gelişme planlarında yerbilimlerinin yeri, önemi ve konuyla ilgili örnekler. F.U. Müh. Fak., 2007.05.09, Elazığ.

b

11

2008

Jeolojiye genel bir bakış. Osmangazi Üniv. Müh.-Mim. Fak. Jeol. Müh. Bölümü Kariyer Günleri Programı, 2008.05.05, Eskişehir.

b

12

2008b

Depremden korunma bilgi ve bilincinin tabana yayılması. SSK Göztepe Hastanesi Başhekimliği tarafından düzenlenen özel konferans, 2008.06.12, İstanbul.

b

13

2009c

Düzce İl Gelişme Planı Çevre ve Mekansal Gelişme Sektöründe planlananlar- gerçekleştirilenler. 1999 Düzce Depremi 10. yıldönümü etkinlikleri toplantısı, Düzce Üniv. Rektörlüğü, Düzce (Gerçekleştirilenler bölümü İl İmar Müd……. Tarafından sunulmuştur).

b

 

2-BİLDİRİLER (özeti yayımlanmış)

14

1986c

Tatar,Y., Bingöl,F., Elazığ  yöresinin genel jeolojisi ve yüzey şekilleri ile yapısal elemanlar arasındaki ilişkiler. Fırat Havzası Coğrafya Semp., 14-15 Nisan 1986, F.Ü., Elazığ.

15

1986d

Tatar,Y., Elazığ çevresinde Fırat Havzasının jeolojik özellikleri. Elazığ çevresinde Fırat Havz. jeol. ve yeraltı zenginlikleri semp., F.Ü.,  Elazığ (bkz. 41).

16

2009a

Uzaktan algılama tarihçesine genel bir bakış. 62. Jeoloji Kurultayı,2009.04.14, JMO, Ankara.

 

3-MAKALELER

1

1967a

Burri,C., Tatar,Y., Weibel,M., Zur Kenntniss der jungen Vulkanite der Halbinsel Bodrum, SW-Türkei. Schweiz.Miner.Petr. Mittl.47/2, 833-853

m

2

1978c

Tatar,Y., Ofiyolitli Çamlıbel bölgesinin  (Yıldızeli) stratigrafisi ve petrografisi.  MTA Derg., 88, 56-72, Ankara. (10 nolu çalışmadan yararlanılarak hazırlanmıştır).

m

3

1979d

Tatar,Y., Yurdumuzun jeoloji güzelliklerinden; Konya-Karapınar genç volkanitleri. Yeryuvarı ve Insan 4/2, 16-17, Ankara.

m

4

1981a

Tatar,Y., Çamlıbel geçiti (Yıldızeli) yöresindeki ofiyolitik seride metamorfizma. KTÜ Yerbil. Fak.Derg.-Jeoloji 1/1, 45-65, Trabzon (10'dan yararlanılarak hazırlanmıştır).

m

5

1982

Tatar,Y., Yıldızeli (Sivas) kuzeyinde Çamlıbel dağlarının tektonik yapısı. KTÜ Yerbil. Derg.-Jeoloji 2/1-2, 1-20, Trabzon (10'dan yararlanılarak hazırlanmıştır).

m

6

1989b

Tatar,Y., Uzaydan uzaktan algılamanın jeolojik önemi. Türkiye Uzkt. Alg.Semineri, Harita Gnl. Kmtl., Bildiriler,  101-117, Ankara.

m

7

1990a

Aksoy,E., Tatar,Y., Van ili doğu-kuzeydoğu yöresinin stratigrafisi ve tektoniği. Doğa 14, 628-644, Ankara

m

8

1995a

Inceöz, M. ve Tatar, Y., Harput (Elazığ) yakın kuzeyi ve doğusunun jeolojik özellikleri. F.Ü. Fen ve Müh. Bil. Derg., 113-130, Elazığ.

m

 

 

3-MAKALELER (bildiri olarak da sunulmuş)

9

1971a

Baykal,F., Tatar,Y., Erciyes volkanizmasının yaşı hakkında yeni gözlemler. Türkiye Jeol.Kur. Bült. XIII/2, 19-25, Ankara.

m/b

10

1971b

Tatar,Y., Lunghin  Geçiti ofiyolitleri (Maloja, Isviçre). MTA Derg. 75, 15-26, Ankara (1 no'lu çalışmadan hazırlanmıştır). Bildiri: TÜBITAK II. Bilm. Kongr., Kasım 1969, Ankara.

m/b

11

1975c

Tatar,Y., Refahiye'nin güneydoğusunda Conur köyü yöresi ofiyolitleri. Cumhur. 50. Yılı Yerbil. Kongr.,  Bildiriler, 435-445, MTA, Ankara (13'ten yararlanılarak hazırlanmıştır).

m/b

12

1975d

Tatar,Y., Tectonic structures along the North Anatolian Fault Zone, northeast of Refahiye, Erzincan. Tectonophysics 29, 401-409. Bildiri: V. Intern. Symp. on recent crustal movements, Aug.. 1974, Zürich.

m/b

13

1979a

Tatar,Y., Binalarımız ve jeoloji. KTÜ Derg. 1, 32-33, Trabzon.

m/b

14

1979c

Tatar,Y., Yerbilimlerinin sorunları. Yeryuvarı ve Insan  4/1, 31-34, Ankara.

m/b

15

1981c

Tatar,Y., Türkiye için jeoloji öğretiminde görsel-işitsel araçların önemi.KTÜ Derg. 3, 30-36, Trabzon.

m/b

16

1983

Tatar,Y., Yıldızeli-Subaşı köyü yöresinde tektonik incelemeler. Türkiye Jeol. Kurlt.Bült. 4, 3-15, Ankara Bildiri: Türkiye Jeol. Kurultayı, 14-18 Şubat 1983,Ankara.

m/b

17

1984a

Tatar,Y., Bilimin toplum hayatı üzerindeki etkisi. Elazığ Gzt. 28-29.11.1984 ve 24 Kasım Öğretmenler Günü, 18-21  M.E. Mdl, Elazığ.

m/b

18

1986e

Tatar,Y., Iba,N., Suşehri (Sivas) yakınında bulunmuş bir yengeç fosilinin tanımlanması. Ege Üniv. Fen Fak. Derg., Seri B, C.8, 287-297, Izmir. Bildiri: I. Ulusal Tabiat Tarihi Müzeleri Semp., Izmir.

m/b

7

1987

Tatar,Y., Elazığ bölgesinin genel tektonik yapıları ve LANDSAT fotoğrafları üzerinde yapılan bazı gözlemler. H.Ü. Yerbilm. 14, 295-308, Ankara.

gm

19

1988g

Tatar,Y.,Çevre korunması ve jeoloji. F.Ü. Fırat Havz. I. Çevre Semp., Bildiriler, 451-463, Elazığ.

m/b

20

1989a

Tatar,Y., Bilimsel araştırmaların ülke tanıtımındaki önemi ve jeolojik araştırmalar. Türkiye Tanıtma Semp., Basın Yayın ve Enf. Gn. Mdl., Bildiriler, 493-499, Ankara.

m/b

21

1991a

Tatar,Y., Atatürk'ün başarısında düşünce yapısının önemi. F.Ü. Derg. (Sosyal Bilm.) 5/1, 375-378, F.Ü. Elazığ.

m/b

22

1991b

Tatar,Y., Inceöz, M., Ergani-Çermik-Çüngüş bölgesinde kırık analizi. A.Acar Semp., Bildiriler, 183-190, Ankara.

m/b

23

1992a

Tatar,Y., On some tectonic structures in E and SE Turkey and their significance to the geodynamics of the Arabian  Plate. 1st Intern. Symp. on Eastern Mediterr. Geology, Proceedings and Abstracts, Geosound Yerbil. 20, 91-102, Ç.Ü., Adana.

m/b

24

1992d

Üniversite yönetiminin demokratikleştirilmesine ilişkin somut bir öneri. Turan Gzt., 17.04.1992, Elazığ.

m/b

25

1994a

Tatar,Y., Su kaynaklarını koruma bilinci. Elazığ bölgesi ve yakın çevresinin su sorunları paneli, bildiriler,  F.Ü. yayını, 7 – 12, Elazığ.

m/b

26

1994b

Tatar,Y., Ana hatlarıyla Elazığ bölgesinin jeolojik yapısı ve bunun su kaynakları açısından irdelenmesi.  Elazığ bölgesi ve yakın çevresinin su sorunları paneli, bildiriler, F.Ü. yayını, Elazığ, 13 - 16.

m/b

27

1995c

Tatar,Y., Turan, M. ve Aksoy, E.,  Hazar Gölü yakın çevresinin jeolojisi ve gölün oluşumu. Hazar Gölü Semp., Sivrice, 20.05.1995, Bildiriler 1-13.

m/b

28

1996

Yükseköğretimde modern iş formları. 21. Yüzyıla doğru meslek yüksekokullarının yeniden yapılanması uluslar arası sempozyumu, Ankara Üniv. Çankırı MYO, 187-197, Çankırı.

m/b

29

2003

Tatar, Y., Düzce İli’nin depremselliği ve yapılaşmaya uygunluk kriterleri. Afet sonrası yapılanma sempozyumu bildirileri, Düzce Valiliği, , 97-108, Düzce.

m/b

30

2004b

Tatar, Y., Düzce il gelişme planında çevre sorunları. 1. Ulusal Çevre Kongresi Bildirileri, Cumhuriyet Üniv., 9-19, Sivas.

m/b

 

4-JELOJİK RAPORLAR

1

1968a

Tatar,Y., Elazığ civarındaki bazı maden zuhurları hakkında. MTA Maden Etüd Arşivi, Rapor No : M3, Ankara, 16 s. (basılmamış).

r

2

1968c

Tatar,Y., Lice maden aramalarına ait ön rapor. MTA Derleme, Rapor No: 20087, Ankara,  23 s. (basılmamış).

r

3

1974

Tatar,Y., Refahiye(Erzincan) güneydoğusunda Conur köyü yöresinin jeolojisi. MTA Derleme Rapor No: 5120, Ankara, 46 s.(basılmamış).

r

 

5-KİTAP (telif)

1

1972

Tatar,Y., Jeolog pusulası ve kullanılışı. MTA yayını No: 146, Ankara, 30 s.

k

2

1975b

Tatar,Y., Jeolojik haritalar. KTÜ Yayını No: 74, Trabzon, 130 s.

k

3

1978a

Tatar,Y., Fotojeoloji. KTÜ Yayını No: 89, Trabzon, 92 s.

k

4

1979b

Tatar,Y., Uzaktan algılama, Landsat proğramı ve jeolojiye katkısı. Jeol. Müh. Odası Yayını No: 1, Ankara, 48 s.

k

5

1984b

Tatar,Y., Jeolojik harita bilgisi. Fırat Üniv. Yayını, Elazığ, 296 s. (15'in geliştirilmiş ve genişletilmiş baskısı).                                                     

k

6

1995b

Tatar, Y., Jeolojik harita bilgisi, yeniden gözden geçirilmiş 3. baskı. F.Ü. yayını, xvi + 303 s.,  Elazığ.

k

7

1997b

Tatar, Y., Üniversitelerimizde Bölüm Yönetimi. AİBÜ  yayını No:4, 52 s, Bolu.

k

8

2004a

Tatar, Y., Bolu İl Gelişme Planı Çevre ve Mekansal Yapı Sektör Raporu.  Bolu Valiliği,  149 s (çalışma 2003 başlarında tamamlanmış, basım 2004’te yapılmıştır), Bolu.

k

9

2005b

Düzce İl Gelişme Planı Çevre ve Mekansal Gelişme Sektörü Raporu. Düzce Valiliği, Düzce, (çalışma 2003 başlarında tamamlanmış, basım 2005’te yapılmıştır).

k

10

2006

Tatar, Y. ve Tatar, O., Jeolojik uzaktan algılama. Cumhuriyet Üniv. Yayınları No: 102, Sivas, 248s.

k

11

2008

Tatar, Y., Geometri Destekli  Jeolojik Harita Bilgisi. JMO Yayınları No: 102, Ankara, 321s.

k

12

2013b

Tatar, Y. ve Tatar, O., Jeolojik uzaktan algılama.79’daki çalışmanın gözden geçirilmiş ve geliştirilmiş 2. Baskısı. Cumhuriyet Üniv. Yayınları No: 142, Sivas, 280s.

k

13

2016

Tatar, Y., Genel jeoloji-I (Dış dinamik jeoloji). Cinius Sosyal Matb., İstanbul. 500+xıı S., 776 Şekil, 44 Tablo. ISBN: 978-605-323-792-1.

k

5, 6 ve 11 nolu çalışmalar 2nolu kitabın geliştirilmesiyle hazırlanmışlardır

 

6-KİTAP (çeviri)

1

1973

Tatar,Y.( C.F. Chudoba'dan çeviri),  Özel mineraloji. KTÜ yayını No: 51, Trabzon, 154 s.

 

7-DERS NOTU

1

1978d

Tatar,Y., Yapısal jeoloji ders notları. KTÜ Yerbilm.Fak. Ders Notl. No:6, Trabzon, 97 s. (basılmamış).

dn

2

1986b

Tatar,Y., Belli başlı yeryüzü objelerinin uzatktan algılama yöntemleri ile tanınması - Kayalar. Uzakt. Alg. Lisansüstü Yaz Okulu Dersleri, 2.8-2.19, Ç.Ü., Adana

dn

3

1988c

Tatar,Y., Geometrik jeoloji. F.Ü. Müh. Fak. Ders Notları, JMÜ 2, 80 s., Elazığ.

dn

 

 

8-GAZETE MAKALELERİ

1

1967b

Tatar,Y., Aile planlaması  nedenleri ve Türkiye. Atak, 85. Dönem Yedeksubay Okulu Gazetesi, 07.06.1967, Tuzla.

gm

2

1977

Tatar,Y., Özerkliği engellenen Karadeniz Teknik Üniversitesi. TÜMÖD Bült. 6-7, Ocak-Şubat 1977, Ankara.

gm

3

1978e

Tatar,Y., Üniversiteler yasası taslağı tartışılırken. Son Haber Gzt., 30.11-01.12.1978, Trabzon.

gm

4

1980a

Tatar,Y., Üniversiteler yasası yeniden gündeme alınıyor. Karadeniz Gzt., 22-23.11.1980, Trabzon.

gm

5

1980b

Tatar,Y., Yükseköğretimde nitelik sorunu ve KTÜ Jeoloji Bölümü örneği. Karadeniz Gzt., 26.05.1980, Trabzon.

gm

6

1981b

Tatar,Y., Mevcut özerkliğin eleştirisi. Milliyet, 30.09.1981, İstanbul.                                    %

gm

8

1988a

Tatar,Y., Başarılı-başarısız öğrenci ayırımı. Güneş Gzt., 01.03.1988, Istanbul.

gm

9

1988b

Tatar,Y., Çatak faciası ve jeolojinin Türk  toplumundaki yeri. Genç Fırat Gzt., Haz. 1988, F.Ü. Elazığ. Bildiri: Çatak Heyelanı paneli, JMO Başkanlığı, 13.07.1988, Ankara.

gm

10

1988d

Tatar,Y., Heyelan bölgeleri haritalanmalı, Milliyet, 03.07.1988, Istanbul.

gm

11

1988f

Tatar,Y., Nüfus planlamasını ele almak ve çözümlemek zorundayız. Milliyet, 22.11.1988,Istanbul.

gm

12

1990b

Tatar,Y., Demokrasi ve Üniversitelerimiz. Milliyet 10.01.1990 ,Istanbul ve Turan Gzt., 12.01.1990, Elazığ.

gm

13

1992b

Tatar,Y., Önce demokratik üniversite. Turan Gzt., 07-08.02.1992, Elazığ.

gm

14

1992c

Tatar,Y., Üniversitelerin yeniden yapılandırılması. Turan Gzt., 05-06.02.1992, Elazığ

gm

15

2001

Üniversitelerimizin yönetimi ve seçimler, Bolu Gündem Gzt, Bolu.

gm

16

2004d

Depremle yaşamak… Ama nasıl? Gazete Kadıköy, yıl 4 Sayı 249, 15-21 Ekim 2004, İstanbul.

gm

17

2009b

Ataşehir Belediyesinin de bir afet yönetim projesi olmalı. Ataşehir Magazin 2009.06, İstanbul.

gm

18

1986a

Tatar, Y., Elazığ çevresinde Fırat Havzasının jeolojisi ve yeraltı zenginlikleri (semp. açış konuşması), F.Ü. Basın Bült. 38, 29.11. 1986, Elazığ.

gm/b

 

9-DİĞER

1

2004c

Tatar, Y., Pratik deprem ve korunma bilgileri. Kapsamlı bir derleme ve düzenleme çalışması, 1 CD ortamında (KTÜ ve AİBÜ ve Düzce Üniversitesi Merkez Kütüphaneleri arşivlerinde kayıtlı olarak bulunmaktadır).

dg

 

 

============================

 

 

 

Prof. Dr. Yusuf Tatar'ın Çalışmaları ve  Yayınları

(Tarih sıralı başlıklar, tür kodları ayrı sütunda belirtilmiştir)

 

 

TÜR KODLARI. 

b: bildiri, bö: bildiri özl., böd: bitirme ödevi (1),cd: sayısal disket,  dn: ders notu,  dç: doçentlik tezi (1), dg: diğer, dr: doktora tezi (1), gm: gazete makalesi, k: kitap, kç: çeviri kitap,  kf: konferans,  m: makale, m/b: makale-bildiri, pr: prof. tezi (1), r: araştıma raporu,. wm: özel sitede webmakale.

 

SN.

Y ı l

Ç  a  l  ı  ş  m  a   (tarih sırasına göre tümü)

tür

1

1964

Tatar,Y., Geologische Untersuchungen im Gebiete des nordwestlichen Hanges vom Silsersee (Kt.Graubünden). Semesterarbeit, Univ. Zürich, 51 S., (unveröffentlicht). Lisans bitirme tezi.

böd

2

1967a

Burri,C., Tatar,Y., Weibel,M., Zur Kenntniss der jungen Vulkanite der Halbinsel Bodrum, SW-Türkei. Schweiz.Miner.Petr. Mittl.47/2, 833-853

m

3

1967b

Tatar,Y., Aile planlaması  nedenleri ve Türkiye. Atak, 85. Dönem Yedeksubay Okulu Gazetesi, 07.06.1967, Tuzla.

gm

4

1967c

Tatar,Y., Kromitli Marmaris bölgesinin jeolojisi ve petrografisi.MTA Bilimsel Konf. Dizisi (Ocak 1967), Ankara. Kurum içi konferans, kaydını saklamamışım.

kf

5

1968a

Tatar,Y., Elazığ civarındaki bazı maden zuhurları hakkında. MTA Maden Etüd Arşivi, Rapor No : M3, Ankara, 16 s. (basılmamış).

r

6

1968b

Tatar,Y., Geologie und Petrographie des (chromitführenden) Marmaris-Gebietes, SW-Türkei. Dissertation, Univ. Zürich 1966.  MTA Publ.  No: 137, Ankara, 99 s. Doktora tezi.

dr

7

1968c

Tatar,Y., Lice maden aramalarına ait ön rapor. MTA Derleme, Rapor No: 20087, Ankara,  23 s. (basılmamış).

r

8

1971a

Baykal,F., Tatar,Y., Erciyes volkanizmasının yaşı hakkında yeni gözlemler. Türkiye Jeol.Kur. Bült. XIII/2, 19-25, Ankara.

m/b

9

1971b

Tatar,Y., Lunghin  Geçiti ofiyolitleri (Maloja, Isviçre). MTA Derg. 75, 15-26, Ankara (1 no'lu çalışmadan hazırlanmıştır). Bildiri: TÜBITAK II. Bilm. Kongr., Kasım 1969, Ankara.

m/b

10

1971c

Tatar,Y., Ofiyolitli Çamlıbel dolaylarında jeolojik ve petrografik  araştırmalar. Doçentlik. tezi, ITÜ Maden Fakültesi, Istanbul, 162 s. (basılmamış). Özeti  TÜBİTAK III: Bilim Kongresinde (Ankara 25-27 Ekim 1971) sunulmuştur.

11

1972

Tatar,Y., Jeolog pusulası ve kullanılışı. MTA yayını No: 146, Ankara, 30 s.

k

12

1973

Tatar,Y.( C.F. Chudoba'dan çeviri),  Özel mineraloji. KTÜ yayını No: 51, Trabzon, 154 s.

13

1974

Tatar,Y., Refahiye(Erzincan) güneydoğusunda Conur köyü yöresinin jeolojisi. MTA Derleme Rapor No: 5120, Ankara, 46 s.(basılmamış).

r

14

1975a

Tatar,Y., Geology of the Turkish ophiolites. Carleton  Univ., Geology Department, Sept. 1975, Ottawa, Canada.

kf

15

1975b

Tatar,Y., Jeolojik haritalar. KTÜ Yayını No: 74, Trabzon, 130 s.

k

16

1975c

Tatar,Y., Refahiye'nin güneydoğusunda Conur köyü yöresi ofiyolitleri. Cumhur. 50. Yılı Yerbil. Kongr.,  Bildiriler, 435-445, MTA, Ankara (13'ten yararlanılarak hazırlanmıştır).

m/b

17

1975d

Tatar,Y., Tectonic structures along the North Anatolian Fault Zone, northeast of Refahiye, Erzincan. Tectonophysics 29, 401-409. Bildiri: V. Intern. Symp. on recent crustal movements, Aug.. 1974, Zürich.

m/b

18

1977a

Tatar,Y., Özerkliği engellenen Karadeniz Teknik Üniversitesi. TÜMÖD Bült. 6-7, Ocak-Şubat 1977, Ankara.

gm

19

1977b

Tatar,Y., KTÜ kazanımlarını savunuyor. TÜMÖD Bült. 10, Ekim 1977.

gm

20

1978a

Tatar,Y., Fotojeoloji. KTÜ Yayını No: 89, Trabzon, 250 s., 90 fotoğraf, 67 şekil.

k

21

1978b

Tatar,Y., Kuzey Anadolu Fay Zonunun Erzincan-Refahiye arasındaki bölümü üzerinde tektonik incelemeler. H.Ü. Yerbilm.  1-2, 201-236, Ankara.Bildiri: Türkiye  32. Jeol. Kurultayı, Şubat 1978, Ankara.  Profesörlük tezi.

m/b

pr

22

1978c

Tatar,Y., Ofiyolitli Çamlıbel bölgesinin  (Yıldızeli) stratigrafisi ve petrografisi.  MTA Derg., 88, 56-72, Ankara. (10 nolu çalışmadan yararlanılarak hazırlanmıştır).

m

23

1978d

Tatar,Y., Yapısal jeoloji ders notları. KTÜ Yerbilm.Fak. Ders Notl. No:6, Trabzon, 97 s. (basılmamış).

dn

24

1978e

Tatar,Y., Üniversiteler yasası taslağı tartışılırken. Son Haber Gzt., 30.11-01.12.1978, Trabzon.

gm

25

1979a

Tatar,Y., Binalarımız ve jeoloji. KTÜ Derg. 1, 32-33, Trabzon.

m/b

26

1979b

Tatar,Y., Uzaktan algılama, Landsat proğramı ve jeolojiye katkısı. Jeol. Müh. Odası Yayını No: 1, Ankara, 48 s.

k

27

1979c

Tatar,Y., Yerbilimlerinin sorunları. Yeryuvarı ve Insan  4/1, 31-34, Ankara.

m/b

28

1979d

Tatar,Y., Yurdumuzun jeoloji güzelliklerinden; Konya-Karapınar genç volkanitleri. Yeryuvarı ve Insan 4/2, 16-17, Ankara.

m

29

1979e

Tatar,Y., Konya Karapınar volkanik arazisinin korunması. Konya gazetelerinde yapılan haberler.

gm

30

1980a

Tatar,Y., Üniversiteler yasası yeniden gündeme alınıyor. Karadeniz Gzt., 22-23.11.1980, Trabzon.

gm

31

1980b

Tatar,Y., Yükseköğretimde nitelik sorunu ve KTÜ Jeoloji Bölümü örneği. Karadeniz Gzt., 26.05.1980, Trabzon.

gm

32

1980c

Tatar,Y., Üniversitelerde demokrasi nasıl sağlanır? (basılmamış).

gm

33

1981a

Tatar,Y., Çamlıbel geçiti (Yıldızeli) yöresindeki ofiyolitik seride metamorfizma. KTÜ Yerbil. Fak.Derg.-Jeoloji 1/1, 45-65, Trabzon (10'dan yararlanılarak hazırlanmıştır).

m

34

1981b

Tatar,Y., Mevcut özerkliğin eleştirisi. Milliyet, 30.09.1981, İstanbul.                                    

gm

35

1981c

Tatar,Y., Türkiye için jeoloji öğretiminde görsel-işitsel araçların önemi. KTÜ Derg. 3, 30-36, Trabzon.

m/b

36

1982

Tatar,Y., Yıldızeli (Sivas) kuzeyinde Çamlıbel dağlarının tektonik yapısı. KTÜ Yerbil. Derg.-Jeoloji 2/1-2, 1-20, Trabzon (10'dan yararlanılarak hazırlanmıştır).

m

37

1982

Uzay çağı ve uzaktan algılama. 20.04.1982, KTÜ Jeol. Müh. Bölümü konferans dizisi.

kf

38

1983

Tatar,Y., Yıldızeli-Subaşı köyü yöresinde tektonik incelemeler. Türkiye Jeol. Kurlt.Bült. 4, 3-15, Ankara Bildiri: Türkiye Jeol. Kurultayı, 14-18 Şubat 1983,Ankara.

m/b

39

1983

Tatar,Y.,Refahiye güneydoğusunda Conur yöresi ofiyolitleri. Cumhuriyetin 50. Yılı kongresi, s.435-445, M.T.A. Ankara. 

m/b

40

1984a

Tatar,Y., Bilimin toplum hayatı üzerindeki etkisi. Elazığ Gzt. 28-29.11.1984 ve 24 Kasım Öğretmenler Günü, 18-21  M.E. Mdl, Elazığ.

gm/b

41

1984b

Tatar,Y., Jeolojik harita bilgisi. Fırat Üniv. Yayını, Elazığ, 296 s. (15'in geliştirilmiş ve genişletilmiş baskısı).                                                     

k

42

1986a

Tatar, Y., Elazığ çevresinde Fırat Havzasının jeolojisi ve yeraltı zenginlikleri (semp. açış konuşması), F.Ü. Basın Bült. 38, 29.11. 1986, Elazığ. BUL

gm/b

43

1986b

Tatar,Y., Belli başlı yeryüzü objelerinin uzaktan algılama yöntemleri ile tanınması - Kayalar. Uzakt. Alg. Lisansüstü Yaz Okulu Dersleri, 2.8-2.19, Ç.Ü., Adana

dn

44

1986c

Tatar,Y., Bingöl,F., Elazığ  yöresinin genel jeolojisi ve yüzey şekilleri ile yapısal elemanlar arasındaki ilişkiler. Fırat Havzası Coğrafya Semp., 14-15 Nisan 1986, F.Ü., Elazığ.

45

1986d

Tatar,Y., Elazığ çevresinde Fırat Havzasının yapısal jeolojik özellikleri. Elazığ çevresinde Fırat Havz. jeol. ve yeraltı zenginlikleri semp., F.Ü.,  Elazığ (bkz. 41).

46

1986e

Tatar,Y., Iba,N., Suşehri (Sivas) yakınında bulunmuş bir yengeç fosilinin tanımlanması. Ege Üniv. Fen Fak. Derg., Seri B, C.8, 287-297, Izmir. Bildiri: I. Ulusal Tabiat Tarihi Müzeleri Semp., Izmir.

m/b

47

1986f

Enarji tasarrufu raporu. Enerji haftası dolayısıyla hazırlanmış konuşma metni, 10.01.1986.

b

48

1987a

Tatar,Y., Elazığ bölgesinin genel tektonik yapıları ve LANDSAT fotoğrafları üzerinde yapılan bazı gözlemler. H.Ü. Yerbilm. 14, 295-308, Ankara.

gm

49

1987b

10 Kasım Atatürk’ü anma konuşması (Rektör Vekili olarak hazırlanmış, konuşma yapılamamıştır).

kf

50

1988a

Tatar,Y., Başarılı-başarısız öğrenci ayırımı. Güneş Gzt., 01.03.1988, Istanbul.

gm

51

1988b

Tatar,Y., Çatak faciası ve jeolojinin Türk  toplumundaki yeri. Genç Fırat Gzt., Haz. 1988, F.Ü. Elazığ. Bildiri: Çatak Heyelanı paneli, JMO Başkanlığı, 13.07.1988, Ankara.

gm

52

1988c

Tatar,Y., Geometrik jeoloji. F.Ü. Müh. Fak. Ders Notları, JMÜ 2, 80 s., Elazığ.

dn

53

1988d

Tatar,Y., Heyelan bölgeleri haritalanmalı, Milliyet, 03.07.1988, Istanbul.

gm

54

1988e

Tatar,Y., Jeolojik uzaktan algılama ve bu alandaki yeni gelişmeler. C.Ü. Jeoloji Müh. Bölümü, Sivas.

kf

55

1988f

Tatar,Y., Nüfus planlamasını ele almak ve çözümlemek zorundayız. Milliyet, 22.11.1988, Istanbul.

gm

56

1988g

Tatar,Y.,Çevre korunması ve jeoloji. F.Ü. Fırat Havz. I. Çevre Semp., Bildiriler, 451-463, Elazığ.

m/b

57

1989a

Tatar,Y., Bilimsel araştırmaların ülke tanıtımındaki önemi ve jeolojik araştırmalar. Türkiye Tanıtma Semp., Basın Yayın ve Enf. Gn. Mdl., Bildiriler, 493-499, Ankara.

m/b

58

1989b

Tatar,Y., Uzaydan uzaktan algılamanın jeolojik önemi. Türkiye Uzkt. Alg.Semineri, Harita Gnl. Kmtl., Bildiriler,  101-117, Ankara.

m/b

59

1989

Tatar,Y., İnceöz, M.,  Ergani-Çermik-Çüngüş bölgesinde kırık analizi. Ahmet Acar Semp., Ç.Ü. Jeol. Böl, Adana.s. 183-190

m/b

60

1990a

 

Aksoy,E., Tatar,Y., Van ili doğu-kuzeydoğu yöresinin stratigrafisi ve tektoniği. Doğa 14, 628-644, Ankara (Ercan Aksoy’un doktora tezi özeti, tez yöneticisi Y. Tatar).

m

61

1990b

Tatar,Y., Demokrasi ve Üniversitelerimiz. Milliyet 10.01.1990, Istanbul ve Turan Gzt., 12.01.1990, Elazığ.

gm

62

1990c

Tatar,Y., Jeolojik anıtlar. F.Ü. Müh. Fak. Konferansları, 17.04.1990, Elazığ.

kf

63

1990d

Tatar,Y., Eğitimde kalite raporu. Rektörlük talimatıyla hazırlanarak Makama sunulmuştur.

r

64

1991a

Tatar,Y., Atatürk'ün başarısında düşünce yapısının önemi. F.Ü. Derg. (Sosyal Bilm.) 5/1, 375-378, F.Ü. Elazığ.

m/b

65

1992a

 

Tatar,Y., On some tectonic structures in E and SE Turkey and their significance to the geodynamics of the Arabian  Plate. 1st Intern. Symp. on Eastern Mediterr. Geology, Proceedings and Abstracts, Geosound Yerbil. 20, 91-102, Ç.Ü., Adana.

m/b

66

1992b

Tatar,Y., Önce demokratik üniversite. Turan Gzt., 07-08.02.1992, Elazığ.

gm

67

1992c

Tatar,Y., Üniversitelerin yeniden yapılandırılması. Turan Gzt., 05-06.02.1992, Elazığ

gm

68

1992d

Üniversite yönetiminin demokratikleştirilmesine ilişkin somut bir öneri. Turan Gzt., 17.04.1992, Elazığ.

gm

69

1994a

Tatar,Y., Su kaynaklarını koruma bilinci. Elazığ bölgesi ve yakın çevresinin su sorunları paneli, bildiriler,  F.Ü. yayını, 7 – 12, Elazığ.

m/b

70

1994b

 

Tatar,Y., Ana hatlarıyla Elazığ bölgesinin jeolojik yapısı ve bunun su kaynakları açısından irdelenmesi.  Elazığ bölgesi ve yakın çevresinin su sorunları paneli, bildiriler, F.Ü. yayını, Elazığ, 13 - 16.

m/b

71

1995a

Inceöz, M. ve Tatar, Y., Harput (Elazığ) yakın kuzeyi ve doğusunun jeolojik özellikleri. F.Ü. Fen ve Müh. Bil. Derg.,113-130, Elazığ. (Murat İnceöz’ün doktora tezi özeti, tez yöneticisi Y. Tatar).

m

72

1995b

Tatar, Y., Jeolojik harita bilgisi, yeniden gözden geçirilmiş 3. baskı. F.Ü. yayını, xvi + 303 s.,  Elazığ.

k

73

1995c

 

Tatar,Y., Turan, M. ve Aksoy, E.,  Hazar Gölü yakın çevresinin jeolojisi ve gölün oluşumu. Hazar Gölü Semp., Sivrice, 20.05.1995.

m/b

74

1996

 

Yükseköğretimde modern iş formları. 21. Yüzyıla doğru meslek yüksekokullarının yeniden yapılanması uluslar arası sempozyumu, Ankara Üniv. Çankırı MYO, 187-197, Çankırı.

m/b

75

1997a

 

Genel çevre sorunları. Çevre sorunları ve çözüm arayışları panelinde sunulmuş bildiri, AİBÜ Teknik Eğt. Fakültesi ve DÜZDER, 10.06.1997, yayımlanmamış, Düzce.

b

76

1997b

Tatar, Y., Üniversitelerimizde Bölüm Yönetimi. AİBÜ  yayını No:4, 52 s., Bolu.

k

77

1998a

Tatar, Y., Başarılı-başarısız öğrenci ayırımı. Güneş gazetesi, 01.03.1988.

gm

78

1998b

Tatar, Y., Jeomorfoloji ders notları (taslak), Peysaj mimarlığı; Jeoloji ders notları Orman Müh. bölümleri için hazırlanmıştır. Orman Fakültesi, Düzce Üniv., Düzce.

dn

79

1999a

 

Üniversitelerimizde bölümlerin yeri  ve  bölüm yönetimlerinin geliştirilmesi. Konferans, Cumhuriyet Üniv., Jeoloji Müh. Bölümü, Sivas.

kf

80

1999b

Yapı jeolojisi ders notu 11 s. 191 şekil, Teknik Eğitim Fakültesi Yapı Eğitimi Bölümü*Düzce.

dn

81

2000a

 

Deprem paneli,   12 Kasım 2000, Yer: Belediye Nikah Salonu, Bolu.  Yönetici AİBÜ Rektör Danışmanı Y. Tatar, Katılımcılar  S. Aydın, Ö. Alptekin, R. Demirtaş,  K. Bikmen.

kf

82

2000b

Yeniden yapılanmada bölgesel jeoloji ve zemin özelliklerinin önemi. Düzce Valiliği Bilim Kuruluna sunulmuş rapor. Basılmamış.

r

83

2001

Üniversitelerimizin yönetimi ve seçimler, Bolu Gündem ve Bolu’da Yeni Hayat Gazeteleri, Bolu.

gm

84

2002

Nerede hata yaptık?, Ne zaman hata yaptık?. 12 Kasım 1999 deprem felaketini anma ve değerlendirme toplantısında sunulmuş konuşma metni, Düzce Valiliği. Yayımlanmamış.

b

85

2003

 

Tatar, Y., Düzce İli’nin depremselliği ve yapılaşmaya uygunluk kriterleri. Afet sonrası yapılanma sempozyumu bildirileri, Düzce Valiliği, , 97-108, Düzce.

m/b

86

2004a

Tatar, Y., Bolu İl Gelişme Planı Çevre ve Mekansal Yapı Sektör Raporu.  Bolu Valiliği,  149 s (çalışma 2003 başlarında tamamlanmış, basım 2004’te yapılmıştır), Bolu.

k

87

2004b

Tatar, Y., Düzce il gelişme planında çevre sorunları. 1. Ulusal Çevre Kongresi Bildirileri, Cumhuriyet Üniv., 9-19, Sivas.

m/b

88

2004c

Tatar, Y., Pratik deprem ve korunma bilgileri. Kapsamlı bir derleme ve düzenleme çalışması, 1 CD ortamında (KTÜ ve AİBÜ Merkez Kütüphaneleri arşivlerinde kayıtlı olarak bulunmaktadır).

dg

89

2004d

Depremle yaşamak… Ama nasıl? Gazete Kadıköy, yıl 4 Sayı 249, 15-21 Ekim 2004, İstanbul.

gm

90

2005a

Tatar, Y., Depremsellik ve yapılaşmaya uygunluk kriterleri (Düzce örneği). Eskişehir fay zonu ve yakın civarının aktif tektoniği. Çalıştay bildirileri, Osmangazi Üniv, Eskişehir.

m/b

91

2005b

Tatar, Y., Düzce İl Gelişme Planı Çevre ve Mekansal Gelişme Sektörü Raporu. Düzce Valiliği, Düzce, (çalışma 2003 başlarında tamamlanmış, basım 2005’te yapılmıştır).

k

92

2006

Tatar, Y. ve Tatar, O., Jeolojik uzaktan algılama. Cumhuriyet Üniv. Yayınları No: 102, Sivas, 248s.

k

93

2007a

Orman Mühendisleri için jeoloji, Ders Nodtu (taslak), Düzce Üniv.

dn

94

2007b

Tatar, Y., Jeolojik  uzaktan algılama konusundaki gelişmeler. F.U. Müh. Fak., 2007.05.08, Elazığ.

kf

95

2007c

Tatar, Y., Deprem ve depremden korunma. F.U. Müh. Fak., 2007.05.09, Elazığ.

kf

96

2007d

Tatar, Y., İl gelişme planlarında yerbilimlerinin yeri, önemi ve konuyla ilgili örnekler. F.U. Müh. Fak., 2007.05.09, Elazığ  (122’ye de bkz).

kf

97

2007e

Tatar, Y., Deprem için bilgiyi tabana yayalım.  Ataşehir Magazin No: 10.

gm

98

2007f

Tatar, Y., Deprem Kütüphanesi (Pratik deprem ve korunma bilgisi-Düzce Üniv. Rektörlüğü

cd

99

2007g

Tatar, Y., Pratik deprem ve korunma bilgileri. Konferans, Düzce Üniv. Rektörlüğü

kf

100

2008a

Tatar, Y., Jeolojiye genel bir bakış. Osmangazi Üniv. Müh.-Mim. Fak. Jeol. Müh. Bölümü Kariyer Günleri Programı, 2008.05.05, Eskişehir.

kf

101

2008b

Tatar, Y., Uzaktan algılamanın jeoloji öğretimindeki yeri ve önemi. I. Ulusal Jeol. Uzaktan Algılama Sempozyumu, çağrılı bildiri, bildiri özleri, S. 71-72. C.Ü. Sivas.

102

2008c

Tatar, Y., Depremden korunma bilgi ve bilincinin tabana yayılması. SSK Göztepe Hastanesi Başhekimliği tarafından düzenlenen özel konferans, 2008.06.12, İstanbul.

kf

103

2008d

Tatar, Y., Geometri Destekli  Jeolojik Harita Bilgisi. JMO Yayınları No: 102, Ankara, 321s.

k

104

2008e

Tatar, Y., Cumhuriyeti sevmek. Memleket Sevenler Derneğinin Mart 2008 sonu Ataşehir Kamelya Durağı Parkiçi Kahvede yapılan toplantısında katılanlara dağıtılmıştır (basılmamış).

r

105

2009a

Tatar, Y., Düzce İl Gelişme Planı Çevre ve Mekansal Gelişme Sektöründe planlananlar- gerçekleştirilenler. 1999 Düzce Depremi 10. yıldönümü etkinlikleri toplantısı, Düzce Üniv. Rektörlüğü, Düzce (Gerçekleştirilenler bölümü İl İmar Md. Hayrettin Günal tarafından sunulmuştur).

b

106

2009b

Tatar, Y., Uzaktan algılama tarihçesine genel bir bakış. 62. Jeoloji Kurultayı,2009.04.14, JMO. Bildiri özleri s.364-365, Ankara.

107

2009c

Tatar, Y., Ataşehir ilçesinin de bir afet yönetim projesi olmalı. Ataşehir Magazin 2009.06, İstanbul.

gm

108

2010

Tatar, Y., Sorularla özet fosil bilgisi. www.yusuftatar.net, ilk yayın 03.12.2010, gözden geçirip yeniden yükleme 29.11.2014. 14 s., 30 fotoğraf.

wm

109

2011a

Tatar, Y., Gürün Bölgesinin uydu görüntüleri üzerinde gözlemlenen jeolojik özellikleri. Uluslararası Gürün Sempozyumu Bildiri kitabı,  23-25 Eylül 2011, Gürün Kaymakamlığı. 90’a da bkz.

m/b

110

2011b

Tatar, Y., Sempozyumun ardından; Uluslararası Gürün Sempozyumunun değerlendirilmesi. Yerel Gazete Gürün Postası, 05 Ekim 2011.

gm

111

2011c

Tatar, Y., Jeolojik uzaktan algılama uygulaması; Örnek: Gürün Bölgesi. Balıkesir Üniv. MMF Jeoloji Müh. Bölümü. Biga Yarımadasının Jeolojisi Sempozyumu, 1-2 Aralık 2011. 92‘deki makale akademik ortama uyarlanarak sunulmuştur.

b

112

2011d

Tatar, Y., Uzaktan algılama tarihçesine genel bir bakış. Balıkesir Üniv. MMF Jeoloji Müh. Bölümü. Biga Yarımadasının Jeolojisi Sempozyumu Bildiriler kitabı, JMO Yayın No: 114;s. 65-90. Bu çalışma 89’da kayıtlı bildirinin geliştirilmesi ve güncellenmesiyle hazırlanmıştır. Bu makale Haziran 2012’de www.yusuftatar.net sitesine de yüklenmiştir.

bm

113

2011e

Tatar, Y., Jeolojinin önyüzü; Yerkabuğu-Hayat kaynağımız. www.yusuftatar.net, ilk yayın 09.03.2011, gözden geçirip yeniden yükleme 24.05.2012. 10 s., 29 fotoğraf.

wm

114

2012a

Tatar, Y., Arazi fotoğrafları ve jeoloji, ilk yükleme 24.05.2012. www.yusuftatar.net.  10 s., 50 fotoğraf.

wm

115

2012b

Tatar, Y., Havafotoğrafları ve jeoloji, ilk yükleme 24.05.2012. www.yusuftatar.net.  14 s., 56 fotoğraf.

wm

116

2012c

Tatar, Y., Uydu görüntüleri ve jeoloji, ilk yükleme 24.05.2012. www.yusuftatar.net.  23 s., 74 fotoğraf.

wm

117

2012d

Tatar, Y., Türkiye ve deprem gerçeği, ilk yükleme 15.07.2012. www.yusuftatar.net.  4 s.+122 slayd. Son olarak 06.05.2007’de Fırat Üniv. Mühendislik Fakültesinde konferans olarak sunulmuştur.

wm

118

2013a

Tatar, Y., 05 Haziran Dünya Çevre Günü neden önemlidir? Yerel Gazete Gürün Postası, 06 Haz.2013. www.yusuftatar.net/calismalar adresine de yüklenmiştir.

gm

119

2013b

Tatar, Y. ve Tatar, O., Jeolojik uzaktan algılama.79’daki çalışmanın gözden geçirilmiş ve geliştirilmiş 2. Baskısı. Cumhuriyet Üniv. Yayınları No: 142, Sivas, 280s.

k

120

2014a

Tatar, Y., Mars gezegeninin jeolojisi hakkında öğrendiklerimiz. Bildiri. 3. JEOUZAL Sempozyumu, Akdeniz Üniv. MMF Jeoloji Müh. Bölümü 13-14 Mart 2014. Bildiri Özleri kitapçığı-Antalya. Tam metin için www.yusuftatar.net/calismalar/MARS-JEOLOJI adresine bakılabilir.

bö/

wm

121

2014b

Tatar, Y., Mars gezegeninin jeolojisi hakkında öğrendiklerimiz. Konferans. 24.11.2014 KTÜ MF Jeoloji Müh. Bölümü, Trabzon. 120’deki bildiriden hazırlanıp sunulmuştur. Tam metin için www.yusuftatar.net/calismalar/MARS-BİLDİRİ adresine bakılabilir.

kf/

wm

122

2014c

Tatar, Y., İl gelişme planlarında yerbilimlerinin yeri ve önemi. Konferans. 86 ve 91 nolu çalışmalardan yararlanılarak hazırlanmıştır. 25.11.2014 KTÜ MF Jeoloji Müh. Bölümü, Trabzon (96’ya da bkz).

kf

123

2016

Tatar, Y., Genel jeoloji-I (Dış dinamik jeoloji). Cinius Sosyal Matb., İstanbul. 500+xıı S., 776 Şekil, 44 Tablo. ISBN: 978-605-323-792-1.

k

dep

 

Yukarıdaki satırlarda kayıtlı olmayan bazı küçük çaplı çalışmalar (otobiyografide)

dep

Düzenleme 20161127, İstanbul

 

 


Prof. Dr. Yusuf TATAR  İletişim için: bilgi@yusuftatar.com.tr

Skip Navigation Links